fbpx

Dataskyddsförordningen

Ladda ner vårt Personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR

Behandling av personuppgifter
Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
I behandlingen av personuppgifter är det två roller primärt som du bör känna till och beroende på vilken roll du har finns det olika ansvarsområden. Den personuppgiftsansvariga (PUA) är den som enligt lagen har det yttersta ansvaret för behandlingen och bestämmer ändamål och medlen. Den personuppgiftsansvarige ska se till att lagen följs, ska informera de personer vars personuppgifter behandlas och ska säkerställa personuppgiftsbiträdes efterlevnad. Personuppgiftsbiträdet (PUB) behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning och har ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna.

PUA och PUB ansvarar för personuppgifter i Summera Support
All behandling av personuppgifter i Summera Support är ni som kund personuppgiftsansvarig för. Summera Support är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att ni ska känna er trygga med er insamlade data.

Säkerhet

Personuppgiftsbiträde
Summera Support som personuppgiftsbiträde har ansvaret för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna. Det innebär att  Summera Support ska se till att det finns den säkerhet som behövs, exempelvis krypterad kommunikation, behörighetsstyrning, möjlighet att kunna göra registerutdrag och radera eller gallra personuppgifter.

Autentisering och kryptering
All datakommunikation sker över en krypterad förbindelse (SSL/TLS). För att få tillgång till systemet krävs inloggning med användarnamn och lösenord eller med BankID, vi erbjuder även tvåfaktorsautentisering (2FA) via SMS samt inloggning med single-sign-on (SSO) via Microsoft 365.

Drift lagring och backup
Drift av Summera Support och lagring av data sker hos AWS eller hos GleSYS AB. AWS står för Amazon Web Services och är en utav de större globala aktörerna på marknaden med vilka vi också har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal. Efter 2018 sker alla installationer hos AWS Stockholm eller GleSYS, installationer innan 2018 är antingen flyttade till AWS Stockholm eller ligger i AWS Frankfurt. Samtliga Summera Support-installationer är tekniskt isolerade från varandra och fördelade mellan olika servrar. Datacentret hos AWS är fördelat på tre (3) noder med full redundans vilket i praktiken betyder att upptiden är så nära 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har vi tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.

Drift hos GleSYS AB som är ett svenskt företag erbjuds som en tilläggstjänst. Kontakta oss för mer information om det här driftalternativet.

CLOUD Act
Vi får ofta frågor som rör amerikanska lagstiftningen CLOUD Act och hur våra underleverantörer garanterar oss säker datalagring. Data i Summera Support lagras uteslutande inom EU och framförallt inom Sveriges gränser. Läs mer om svensk lagstiftning i kombination med CLOUD Act på länkarna nedan.
AWS – Sweden Government CLOUD Act Hub
Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act
AWS och CLOUD Act (svenska) (pdf)

Kunskaps- och informationsskydd
Endast ett fåtal nyckelpersoner har tillgång till vår driftmiljö och samtlig personal är bunden av sekretessavtal som förhindrar spridning av data, information, samt kundens eller användarens personuppgifter. 

Incidenthantering

Incident
Om en programrelaterad incident inträffar kan det innebär att det blir en personuppgiftsincident. Ett problem i Summera Support som genererar felaktig data kategoriseras som en programrelaterad incident. Skulle denna data innehålla personuppgifter blir det även en personuppgiftsincident.

Incidentprocess
Summera Support har en process för denna typ av händelse för att bedöma, reagera på och lära sig av incidenter för att minska risken att det sker igen. Beroende på incidentens karaktär och påverkan involveras de personer som krävs för att hantera denna.

Personuppgiftsincident
Rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten av oss eller PUA.

 

Leverantörer

För att vi ska kunna leverera våra tjänster anlitar vi nedanstående leverantörer med vilka vi också har avtal som omfattar villkor för personuppgiftshantering.

Leverantör (underbiträden) – Region – Användning – Org.nr.
GleSYS AB / EU / Drift och lagring / 556647-9241
Amazon Web Services / EU / Drift och lagring / 556833-3503
ONLINECITY.IO ApS / EU /  SMS / CVR:27364276
Cellsynt / EU / SMS / 556635-4121
Microsoft / EU / Outlookplugin & Inloggning via AzureAD / 556233-4804
Google / EU / Karttjänster / 556656-6880

 

Integritetspolicy för besökare av summerasupport.se

Information till kund- och leverantörs- samt övriga intressentkontakter (”fysiska”)
Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss via telefon, e-post, webbsida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Hanteringen av personuppgifterna följer EUs dataförordning (GDPR).

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, Se tillämplig lagstiftning för fler definitioner.

Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsinformation, adressbaserad profilering och databaserad på användningen av digitala tjänster.

Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter, som grund för statistik, produktutveckling och fakturering samt i förekommande fall våra partners att anpassa innehåll, annonser och erbjudanden till ert företag. Uppgifterna kan även analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av den personliga informationen, så kallad profilering. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies och plugin på vår hemsida.

Personuppgifter kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal och till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller att den registrerade återkallat sitt samtycke. Den registrerade kan också begära korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om hen. Detta sker skriftligt enligt rutin.

För att skydda personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning.

Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter maila till gdpr@summera.support Obs! var tydlig med att ange vilken företag/organisation du representerar/representerat vid kontakt med oss.